Lịch Sử Phát Triển
Microsoft đã công bố Office 2011 vào năm 2009. Có 6 phiên bản beta được phát hành:
• Beta 1
• Beta 2 (Phiên bản 14.0.0, Bản dựng 100326)
• Beta 3 (Bản dựng 100519) —được công bố vào ngày 25 tháng 5 năm 2010 [22]
• Beta 4 (Bản dựng 100526)
• Beta 5 (Bản dựng 100709)
• Beta 6 (Bản dựng 100802)

Quyền truy cập vào các phiên bản beta chỉ là bằng lời mời, các bản sao bị rò rỉ đã được lưu hành giữa các trang web chia sẻ tệp Mac.

Phiên bản cuối cùng được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2010, có sẵn cho khách hàng có giấy phép số lượng lớn một ngày sau đó, và được phát hành cho công chúng vào ngày 26 tháng 10 năm 2010. Gói Dịch vụ đầu tiên được phát hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2011.

    0939 59 84 88
    Cart